OHSAS 18001

Motivacija i korist

Standard OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Systems) standard sadrži kriterijume za ocenu sistema menadžmenta sigurnošću na radu za sva preduzeća, nezavisno od branše i veličine sektora.

Uvođenje ovog standarda dovodi do sistematizacije sigurnosnih aktivnosti i poboljšanja procesa. Jača se svest o rizicima iz oblasti sigurnosti na radu, ispunjavaju se zakonski zahtevi u pogledu sigurnosti na radu, vodi se otvorena informaciona politika razvoja sigurnosti na radu i zaštite zdravlja i dolazi do kontinuiranog poboljšanja sigurnosti na radu i zaštite zdravlja. Proizvodi i procesi se sistematski ispituju, a mere utvrđuju, sprovode, nadgledaju i ocenjuju.

Preduzeće sertifikovano u skladu sa standardom OHSAS 18001 budi veliko poverenje kod klijenata, dobavljača, zaposlenih, državnih institucija i investitora. Sertifikacijom u skladu sa standardom OHSAS 18001 preduzeće istovremeno ispunjava i kriterijume EKAS smernice 6508. Elementi standarda OHSAS-a 18001 se mogu kombinovati sa standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2005 i strukturisati kao sveobuhvatan sistem menadžmenta, tj.standard OHSAS 18001 treba da bude primenjen kao standard koji korespondira sa standardom ISO 9001:2008.

Ciljevi
 • Stvaranje sistema menadžmenta sigurnošću na radu (AMS) radi minimiziranja rizika u odnosu na zaposlene i druge zainteresovane strane koje bi u vezi sa organizacijom mogle biti izložene rizicima zaštite na radu
 • Stalno poboljšanje AMS
 • Dokaziva usaglašenost sa sopstvenom sigurnosnom politikom
 • Upoznavanje okruženja sa ovom usaglašenošću
 • Sertifikacija/registracija AMS od strane eksterne organizacije ili
 • Definisanje sopstvenog nivoa zaštite na radu i potvrda usaglašenosti sa postojećom OHSAS specifikacijom
Ciljne grupe
 • Industrija, zanatstvo
 • Usluge
 • Socijalne ustanove
 • Javne i komunalne oblasti
 • Železnička preduzeća
Kriterijumi

Sistem menadžmenta OHSAS 18001 sadrži zahteve u odnosu na sisteme menadžmenta sigurnošću na radu pomoću kojih organizacije mogu upravljati svojim rizicima zaštite na radu i poboljšati svoje rezultate. OHSAS specifikaciju može primeniti svaka organizacija. Svi zahtevi sadržani u postojećoj OHSAS specifikaciji su predviđeni za preuzimanje u AMS. U kojoj meri će oni biti primenjeni zavisi od faktora kao što su sigurnosna politika date organizacije, način poslovanja, rizici i kompleksnost proizvodnog procesa.

Za sertifikicaju u skladu sa standardom OHSAS 18001 preduzeće mora ispuniti sledeće kriterijume:

 • Stvaranje sigurnosne politike
 • Sprovođenje analize rizika, planiranje, postavljanje ciljeva i stvaranje programa za smanjenje broja nesreća na radu
 • Integracija zahteva u procese u preduzeću
 • Interni auditi i periodična ocena sistema od strane najvišeg rukovodstva
Šta možete da očekujete od nas?

Da Vam pružimo stručnu konsultantsku pomoć kod uvođenja OHSAS-a u Vašem preduzeću. Naše konsultantske usluge uključuju:

 • Identifikovanje opasnosti, ocenjivanje rizika i upravljanje rizicima; utvrđivanje zakonskih i drugih zahteva kojima Vaše preduzeće podleže; izrada programa upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;
 • Izradu dokumentacije OHSAS-a (nezavisno ili integrisano sa dokumentacijom sistema menadžmenta kvalitetom i sistemom upravljanja zaštitom životne sredine);
 • Izdavanje dokumentacije OHSAS-a za korišćenje;
 • Obuku svih zaposlenih za primenu dokumentacije OHSAS-a
 • Obuka za interne provere OHSAS-a (nezavisno ili integrisano sa QMS i EMS);
 • Interne provere OHSAS-a;
 • Pripreme za sertifikaciju OHSAS 18001:1999 i prisustvo u toku sertifikacije.