HACCP

Sertifikacija prema HACCP sistemu bezbednosti hrane

HACCP – Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke (osnova svih sistema bezbednosti hrane).

Motivacija i korist

Koncept HACCP je sistematski način postupanja koji služi da se mikrobiološke, hemijske i fizičke opasnosti prepoznaju već u proizvodnji namirnica i odstrane odgovarajućim merama. Koreni koncepta HACCP se sreću već 1959. godine u projektu koji je sprovela NASA zajednički sa Pillsbury Company u SAD. Tadašnji cilj je bio da se proizvedu namirnice pogodne za korišćenje u svemiru kod kojih su se sa stoprocentnom sigurnošću (program „zero defects“) mogli isključiti biološki, hemijski i fizički rizici.

Nakon što ga je objavila Svetska zdravstvena organizacija FAO/WHO i nakon što ga je preuzeo evropski poljoprivredni sektor i njeno zakonodavstvo HACCP je postao temelj svih sistema bezbednosti hrane. Za to je merodavan dokument „Basic Text on Food Hygiene“/“Osnovni tekst o higijeni hrane“ pod naslovom „Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)-System and guidelines for its application, Annex to CAC/RCP 1-1969 (Rev. Hygiene 4 – 2003)/ Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke-Sistem i smernice za njihovu primenu, Aneks CAC/RCP 1-1969.

Korist od sertifikacije HACCP-a se sa jedne strane sastoji u optimiziranju implementiranog HACCP sistema, a sa druge strane u overi ispunjenosti propisanih obaveza i efikasnog praćenja rizika namirnica. Najvažnija korist je porast poverenja u bezbednost hrane kod kupaca na veliko i krajnjih potrošača. Koncept HACCP se može jednostavno integrisati u već postojeći sistem menadžmenta kvalitetom.

Ciljevi
 • Prepoznavanje i procena zdravstvenih rizika i ovladavanje tim rizicima
 • Veća bezbednost hrane i manji rizici od odgovornosti kod proizvoda
 • Poboljšanje kvaliteta proizvoda
 • Jačanje zaštite i poverenja potrošača
Ciljna grupa

Sva preduzeća u oblasti hrane

Kriterijumi
 • Koncept HACCP počiva na 7 HACCP principa:
 • Sprovođenje analize opasnosti
 • Definisanje kritičnih kontrolnih tačaka u procesu (CCP)
 • Utvrđivanje kritičnih graničnih vrednosti za svaki CCP
 • Utvrđivanje postupka praćenja (Monitoring)
 • Utvrđivanje korektivnih mera
 • Utvrđivanje postupka verifikacije
 • Uvođenje dokumentacije i označavanja

Pre primene načela HACCP-a mora se kao logičan sled ispuniti pet zadataka:

 • Sastavljanje HACCP tima,
 • Opisivanje proizvoda,
 • Definisanje svrhe primene,
 • Prikazivanje proizvodnih procesa i
 • Verifikacija procesa i uslova na licu mesta.

Nakon obavljanja ovih predviđenih zadataka sledi analiza opasnosti i ocena rizika. Ona obuhvata evidentiranje svih opasnosti eventualno povezanih sa svakom stepenicom, utvrđivanje verovatnoće njihovog nastupanja i procenu njihovog značaja za zdravlje potrošača. Delotvornost sprovođenja i funkcionalnost određenog HACCP plana se mora verifikovati i detaljno dokumentovati. Ispravnost plana se mora podvrgnuti redovnoj proveri.

Šta možete da očekujete od nas?

Da Vam pružimo stručnu konsultantsku pomoć kod uvođenja i primene HACCP sistema u Vašem preduzeću. Naše konsultantske usluge uključuju:

 • Definisanje područja primene (proizvodnja proizvoda, od nabavke sirovina, pomoćnih materijala i ambalaže do isporuke gotovih proizvoda) i svrhe (obezbeđenje zdravstveno ispravnih, higijenski odgovarajućih i kvalitetnih proizvoda) HACCP sistema;
 • Upravljanje razvojem i primenom HACCP sistema;
 • Koordinaciju rada HACCP tima;
 • Utvrđivanje ispunjavanja zahteva zakonskih propisa, kodeksa, pravilnika, direktiva itd.;
 • Izradu dokumenata HACCP sistema sa članovima tima;
 • Obuka za primenu dokumenata;
 • Definisanje načina utvrđivanje efektivnosti HACCP sistema i izveštavanja najvišeg rukovodstva;
 • Definisanje načina održavanje zapisa i celokupne dokumentacije HACCP sistema;
 • Obuka za interne provere i preispitivanje HACCP sistema;
 • Priprema za sertifikaciju i pomoć tokom sertifikacije HACCP sistema.