ISO 14001

Sertifikacija sistema prema standardu ISO 14001:2005

Motivacija i korist

Najvažniji cilj menadžmenta životnom sredinom prema standardu ISO 14001 je podsticanje zaštite životne sredine i zaštita od zagađenja životne sredine u skladu sa socio-ekonomskim zahtevima.

Menadžment zaštitom životne sredinom prema standardu ISO 14001 nudi sveobuhvatnu korist:

 • Utvrđivanje jasne odgovornosti i dokumentovanje strukture procesa stvaraju jasnost i čine osnovu efektivnosti i efikasnosti
 • Minimiziranje rizika kroz procenu rizika procesa relevantnih za životnu sredinu Sprečavanje nesreća preventivnim merama
 • Minimiziranje i sprečavanje štetnih emisija i nesreća
 • Rano prepoznavanje problema životne sredine
 • Rast poverenja i prihvatanja od strane zaposlenih, korisnika, državnih institucija i javnosti
 • Smanjenje troškova kroz otkrivanje potencijala za uštedu resursa i energije
 • Smanjenje troškova kroz sprečavanje nastanka otpada i emisije štetnih materija
 • Pravna sigurnost
 • Menadžment životnom sredinom
 • Smanjenje rizika od lične odgovornosti rukovodstva i nadležnih zaposlenih
 • Stvaranje pozitivnog imidža u javnosti.
Ciljevi

Standard ISO 14001 kao i standard ISO 9001 počiva na ideji ovladavanja procesima kroz sisteme menadžmenta. Umesto na eksplicitne propise on se oslanja na aktivno dejstvo funkcionalnih sistema menadžmenta. Zbog toga se već postojeći sistem menadžmenta u skladu sa standardom ISO 9001 može primeniti kao osnova sistema menadžmenta životnom sredinom.

Ciljna grupa

Standard ISO 14001 je pogodan posebno za preduzeća koja su već stvorila sistem menadžmenta kvalitetom i dodatno žele da sistematski obuhvate i stalno poboljšavaju oblasti relevantne za životnu sredinu.

Kriterijumi

Standard ISO 14001 propisuje 5 elemenata za sertifikaciju pri čemu svaki element postavlja dalje konkretne zahteve:

 • Politika zaštite životne sredine
 • Spoznaja rukovodstva o odgovornosti iz oblasti zaštite životne sredine
 • Utvrđivanje opštih ciljeva iz oblasti zaštite životne sredine
 • Preuzimanje obaveze stalnog poboljšanja, sprečavanja zagađenja životne sredine i poštovanja zakona i propisa relevantnih za životnu sredinu
 • Definisanje vizije preduzeća
Aktivnosti relevantne za životnu sredinu

Aktivnosti relevantne za životnu sredinu su specifične za branše i preduzeće. Tokom implementacije menadžmenta životnom sredinom sistematski se evidentiraju uticaji na životnu sredinu specifični za preduzeće, prikazuju u obliku toka materije i ocenjuju u odnosu na njihove ekološke posledice.

 • Istraživanje i razvoj
 • Nabavka
 • Rukovanje i lagerovanje sirovina
 • Postupak proizvodnje i održavanja
 • Laboratorije
 • Transport
 • Marketing
 • Usluge za korisnike
Razlika u odnosu na EMAS

Uredbu ISO 14001 je sastavni deo EMAS uredbe. Bitna razlika kod EMAS-a se sastoji u obaveznom sastavljanju ekološke izjave koju mora da overi ekspert za zaštitu životne sredine. Osim toga ocena kod EMAS-a počiva na zakonskoj osnovi (EU uredba), a ne na normativnoj osnovi.

Šta možete da očekujete od nas?

Da Vam pružimo stručnu konsultantsku pomoć kod uvođenja EMS u Vašem preduzeću.
Naše konsultantske usluge uključuju:

 • Identifikovanje aspekata životne sredine i vrednovanje njihovog uticaja na životnu sredinu; utvrđivanje zakonskih i drugih zahteva kojima Vaše preduzeće podleže; razvijanje internih kriterijuma učinka životne sredine; izrada programa upravljanja zaštitom životne sredine;
 • Izradu dokumentacije EMS (nezavisno ili integrisano sa dokumentacijom sistema menadžmenta kvalitetom);
 • Izdavanje dokumentacije EMS za korišćenje;
 • Obuku svih zaposlenih za primenu dokumentacije EMS
 • Obuka za interne provere EMS (nezavisno ili integrisano sa SMK);
 • Interne provere EMS;
 • Pripreme za sertifikaciju ISO 14001:2004 i prisustvo u toku sertifikacije.