ISO 9001

Sertifikacija sistema prema standardu ISO 9001:2008

U oktobru 2008 je izdat novi ISO 9001: 2008.

Motivacija i korist

Mnogi razlozi govore u korist uvođenja menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:

 • Pojačana orijentisanost ka korisnicima i razumljivo povećanje zadovoljstva korisnika
 • Znatno smanjenje broja reklamacija
 • Pristup orijentisan ka procesu
 • Značajno smanjenje troškova procesa i skrivenih troškova
 • Podsticanje organizacionog razvoja i interne komunikacije
 • Motivacija zaposlenih
 • Bitan porast svesti o odgovornosti zaposlenih
 • Znatna ušteda troškova i štednja resursa
 • Razumljivo povećanje vrednosti preduzeća
 • Značajan doprinos obezbeđenju know-how
Ciljevi

Sa ISO 9001 zadovoljstvo korisnika i orijentisanost ka procesu postaju glavni kriterijumi uspešnosti sistema menadžmenta kvalitetom. Osim toga niz standarda sadrži minimalne zahteve u odnosu na ocenu sistema menadžmenta kvalitetom i dokumentaciju (Priručnik menadžmenta kvalitetom). Sa izlaskom nove verzije standarda ISO 9001:2008 prvi put se u uvodu zahteva menadžment rizikom.

Ciljne grupe

Nizom standarda ISO 9000 se uspelo da se kao svetski standard etabliraju obeležja kvaliteta organizacije nezavisno od branše i veličine preduzeća. 8

Načela

ISO 9001 Osam načela menadžmenta kvalitetom se obraćaju menadžmentu koji se njima može poslužiti kako bi se poboljšala efikasnost preduzeća. Istovremeno ova načela čine osnovu standarda sistema menadžmenta kvalitetom porodice ISO-9000.

1. Orijentisanost ka korisnicima
Njihove potrebe ne treba da budu samo zadovoljene već i prevaziđene.

2. Rukovodstvo
Rukovodstvo organizacije obezbeđuje usklađenost strategije i sprovođenja u organizaciji. Ono je između ostalog odgovorno za okruženje u kojem se zaposleni tako razvijaju da mogu biti dostignuti ciljevi organizacije

3. Uključivanje zaposlenih
Uključivanje zaposlenih na svim nivoima, jer zaposleni čine suštinu organizacije. Uključivanjem svih angažuju se individualne sposobnosti u korist cele organizacije.

4. Pristup orijentisan ka procesima
Željeni rezultat se može efikasnije postići ako se svim aktivnostima i pripadajućim resursima rukovodi i upravlja kao procesima.

5. Sistemski orijentisan pristup menadžmentu
Prepoznavanje, rukovođenje i upravljanje procesima su osnova svakog sistema. Sistem odlučuje o delotvornosti i efikasnosti postizanja ciljeva organizacije.

6. Stalno poboljšavanje (unapređenje)
Stalno poboljšavanje ukupnog učinka organizacije predstavlja permanentan cilj organizacije.

7. Relevantan pristup u donošenju odluka
Analiza podataka i informacija je osnova svake uspešne odluke.

8. Odnosi sa dobavljačima uz obostranu korist
Organizacije i njeni dobavljači su međusobno zavisni. Odnosi uz obostranu korist povećavaju sposobnost stvaranja vrednosti obeju strana.

Šta možete da očekujete od nas?

Da Vam pružimo stručnu konsultantsku pomoć kod uvođenja QMS u Vašem preduzeću.
Naše konsultantske usluge uključuju:

 • Utvrđivanje aktivnosti koje je neophodno držati pod kontrolom u okviru sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Izradu dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Izdavanje dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom za korišćenje;
 • Obuku svih zaposlenih u preduzeću za primenu dokumentacije (QMS);
 • Obuka za interne provere (QMS);
 • Interne provere (QMS);
 • Pripreme za sertifikaciju ISO 9001:2000 i prisustvo u toku sertifikacije.